O Cloud Academy

 

CloudA to nowoczesna platforma edukacyjna stworzona przez Zespół Programowania Systemowego Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 

Platforma umożliwia kompleksową obsługę procesu dydaktycznego ze strony uczelni oraz pełny wgląd do wszystkich informacji z nim związanych ze strony studenta.

Jednym z najważniejszych modułów systemu jest moduł multistrumieniowej transmisji zajęć, który umożliwia aktywne uczestnictwo on-line w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie posiadającego dostęp do Internetu.

Multistrumieniowa transmisja zajęć to 4 elementy: 

 1. Przekaz wideo z sali wykładowej (obraz + dźwięk) z widokiem na część sali, wykładowcę oraz ekran z wyświetlaną prezentacją lub tablicę.
 2. Widok pulpitu komputera wykładowcy, dzięki czemu może on zaznaczać 
  i objaśniać konkretne elementy prezentacji używanej do danych zajęć
 3. Czat on-line, poprzez który każdy uczestnik zajęć może porozumiewać się na bieżąco z wykładowcą lub innym uczestnikiem/uczestnikami danych zajęć
 4. Moduł komunikacji głosowej, dzięki któremu w trakcie zajęć każdy uczestnik (zarówno student jak i wykładowca) może na bieżąco komunikować się z innym uczestnikiem lub kilkoma wybranymi uczestnikami.

CloudA umożliwia realizację nie tylko wykładów, za jej pomocą można z powodzeniem prowadzić również ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Do uczestnictwa w zajęciach w Cloud Academy nie potrzeba nawet komputera - wystarczy dowolne urządzenie typu smart posiadające dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową (smart fon, tablet, smart TV).

Psychologia Jednolite Magisterskie

 

Program studiów na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University jest nastawiony na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Studia na kierunku Psychologia oferowane są w trybie studiów jednolitych magisterskich i trwają 10 semestrów. Okres studiów można podzielić na dwa etapy. W czasie I i II roku studiów analizowane są teoretyczne podstawy współczesnej psychologii akademickiej oraz zagadnienia dotyczące biologicznych i psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Kolejne lata to etap specjalizacyjny, w którym studenci, wybierając jedną lub kilka specjalności odpowiadających ich predyspozycjom i zainteresowaniom, zdobywają istotną w tym zakresie wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Interdyscyplinarność kształcenia na kierunku Psychologia w WSB-NLU polega na dostosowaniu oferty i zajęć do wymogów współczesnego świata. Obecnie psychologowie nie znajdują zatrudnienia jedynie w gabinetach terapeutycznych, lecz z powodzeniem wykorzystują swoją wiedzę w szeroko rozumianym biznesie, reklamie, doradztwie personalnym, polityce czy mediach. Dlatego też program kształcenia odpowiada na to zapotrzebowanie rynku pracy poprzez upraktycznienie nauki i odwołaniu do szerokich sfer życia społecznego.

Specjalności

 psychologia kliniczna i osobowości

 psychologia organizacji i zarządzania,

 psychologia sądowa

Perspektywy zawodowe

Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy przewidują, że psychologia – wraz z ekonomią i informatyką – to zawody XXI wieku, profesje przyszłości.

Wynika to z faktu, że psychologia przenika do wszystkich sfer otaczającego nas życia. Miejsca pracy dla psychologów czekają na nich nie tylko w poradniach czy szkołach, lecz także w wielu obszarach biznesu, mediów, reklamy, public relations. Psychologowie są niezbędni w takich obszarach jak dobór i szkolenie kadr, zarządzaniu, kreowaniu wizerunku, wspieraniu twórczości i innowacyjności, mediacjach, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów, usprawnianiu komunikowania się w grupach i organizacjach. Psychologia gwarantuje ciekawą i dobrą płatną pracę.

Co nas wyróżnia?

 Unikalna w skali kraju platforma kształcenia mobilnego i interaktywnego Cloud Academy wspierająca proces kształcenia.

 Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

 Istniejący przy WSB-NLU Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Pracownią Testów Psychologicznych, w której znajdują się narzędzia diagnostyczne z różnych obszarów wiedzy psychologicznej: inteligencji, osobowości, neuropsychologii, parcjalnych deficytów rozwojowych, psychologii sądowej.

Psychologia Uzupełniająca

 

PSYCHOLOGIA UZUPEŁNIAJĄCA DLA ABSOLWENTÓW studiów I stopnia kierunków Pedagogika i Socjologia

Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla absolwentów studiów I stopnia - Pedagogika lub Socjologia. Oferta dotyczy także osób z tytułem magistra nauk medycznych. Absolwenci innych kierunków humanistycznych i społecznych mogą zostać zakwalifikowani (dopuszczeni do udziału w studiach) po wcześniejszej weryfikacji suplementu przez Dziekanat Uczelni. Studia prowadzone są przez WSB-NLU w systemie interaktywnym i mobilnym Cloud Academy. Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS).

Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego. Stawiamy na kształcenie psychologów - praktyków, przygotowanych nie tylko merytorycznie ale także mentalnie i zawodowo do szybkiego wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia aktywności zawodowej. Realizacja tych celów odbywa się poprzez odejście od czysto akademickiego kształcenia, na rzecz psychologii stosowanej, funkcjonalnej, mającej zastosowanie w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej. Służą temu zajęcia warsztatowe, rozpatrywanie konkretnych studiów przypadków oraz praca na najnowszych testach psychologicznych. Uczelnia współpracuje z Instytutem Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej.

Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Z zależności od wcześniejszych zrealizowanego programu na studiach licencjackich lub magisterskich studia mogą trwać od 6 do 7 semestrów. 30% zajęć odbywa się on-line, a 70% stacjonarnie.

Specjalności

 psychologia kliniczna i osobowości

 psychologia organizacji i zarządzania, 

 psychologia sądowa

Perspektywy zawodowe

Dla absolwentów studiów I stopnia kierunków Pedagogika lub Socjologia, ukończenie studiów magisterskich z Psychologii znacząco zwiększa ich możliwości poruszania się po rynku pracy. Instytucje państwowe, zajmujące się edukacją na różnych szczeblach (szkoły, ośrodki wychowawcze), jak i profilaktyką, diagnozą czy terapią wciąż odczuwają brak wysoko wykwalifikowanych kadr psychologów, których wiedza jest szersza, bardziej interdyscyplinarna. Zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dyplom Pedagoga/Socjologa połączony z dyplomem magistra Psychologii jest gwarancją stabilnej i satysfakcjonującej pracy.

Co nas wyróżnia?

 Są to studia uzupełniające magisterskie policencjackie dla absolwentów szkół wyższych studiów I stopnia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Zatem osoby z licencjatem mogą studiować na studiach uzupełniających z psychologii wyrównując różnice programowe. Uzyskują w ten sposób wykształcenie wyższe z dwóch zawodów.

 Unikalna w skali kraju platforma kształcenia mobilnego i interaktywnego Cloud Academy wspierająca proces kształcenia.

 Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

 Istniejący przy WSB-NLU Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Pracownią Testów Psychologicznych, w której znajdują się narzędzia diagnostyczne z różnych obszarów wiedzy psychologicznej: inteligencji, osobowości, neuropsychologii, parcjalnych deficytów rozwojowych, psychologii sądowej.

Zarządzanie I stopień

 

Prawdziwym wyzwaniem dla uczelni proponującej studia z zakresu zarządzania jest takie przygotowanie oferty dydaktycznej, która pozwala na uzyskanie możliwie efektywnej synergii pomiędzy teorią i praktyką. Wykorzystując doświadczenie i standardy naszego amerykańskiego Partnera (National Louis University) przygotowaliśmy program kształcenia ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie teorii w praktyce biznesowej. W ramach kształcenia na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie student zdobywa gruntowną wiedzę z zakresu współczesnych metod i strategii zarządzania, ekonomii, prawa w działalności gospodarczej oraz technik promocji i marketingu. Upraktycznienie wiedzy odbywa się poprzez pracę na studiach przypadków oraz wykorzystywanie doświadczeń wykładowców będących praktykami w swoich specjalizacjach zawodowych. Program studiów zakłada opanowanie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, z uwzględnieniem podstaw języka biznesowego. Ponieważ współczesne Zarządzanie nie może funkcjonować bez opanowania znajomości nowych technologii, studenci mają możliwość realizacji specjalistycznych kursów poszerzających ich wiedzę o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie. Studia kończą się zdobyciem dyplomu WSB-NLU. Absolwent studiów I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

Specjalności

Bankowość i doradztwo finansowe

Logistyka

Zarzadzanie kosztami i efektywnością w działalności gospodarczej CIMA1

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomi

Perspektywy zawodowe

 Spektrum oferowanych kursów i specjalności w ramach studiów na kierunku Zarządzanie jest bardzo szerokie. To sprawia, że ukończenie studiów w zakresie zarządzania otwiera przed absolwentem szerokie możliwości pracy, zależne od jego upodobań i zainteresowań.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują do pracy na stanowiskach managerów średniego szczebla w obszarze finansów i bankowości, działach promocji i marketingu, obsługi sprzedaży i logistyki. Przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Co nas wyróżnia?

 wsparcie kształcenia platformą edukacyjną Cloud A

 możliwość uzyskania dyplomu amerykańskiego

 praktyki w renomowanych firmach

 kursy rozszerzające program studiów

 efektywną naukę w niewielkich grupach ćwiczeniowych

 student traktowany jest jak partner

Zarządzanie II stopień

 

Prawdziwym wyzwaniem dla uczelni proponującej studia z zakresu zarządzania jest takie przygotowanie oferty dydaktycznej, która pozwala na uzyskanie możliwie efektywnej synergii pomiędzy teorią i praktyką. Wykorzystując doświadczenie i standardy naszego amerykańskiego Partnera (National Louis University) przygotowaliśmy program kształcenia ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie teorii w praktyce biznesowej.

W ramach kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie student przygotowywany jest do swobodnego poruszania się w obszarze managmentu oraz przedsiębiorczości. Jest w pełni przygotowywany do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarach wybranej specjalności, głównie dzięki zdobyciu wiedzy praktycznej, popartej odbyciem wysokiej jakości specjalistycznych praktyk, jak i realizacji zajęć w formie projektowej czy warsztatowej. Podczas studiów wykładowcy kładą nacisk na zdobycie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnego planowania i organizowania, zarówno w pracy indywidualnej, jak i w zespole. Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie kompetencji kluczowych dla współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, takich jak: kompetencje informatyczne, interpersonalne i językowe. Rozwijaniu tych kompetencji służą uzupełniające program studiów zajęcia z nowoczesnych technik informatycznych, psychologii działań ludzkich oraz na opanowanie języków obcych na poziomie B2.

Studia kończą się zdobyciem dyplomu WSB-NLU. Absolwent studiów II stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

Specjalności

 Zarządzanie projektami

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 Zarządzanie firmą

 Zarzadzanie finansami

 Promocja i techniki sprzedaży

 Zarzadzanie strategiczne

 Zarzadzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

 Zarzadzanie w administracji publicznej

 Zarządzanie w turystyce

 Współczesna rachunkowość

Perspektywy zawodowe

Dzięki szerokiej gamie specjalności oferowanych w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwent jest gruntownie przygotowany w podjęcia pracy w instytucjach państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach.

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach managerskich w obszarze finansów i bankowości, agencjach reklamowych, działach marketingu i sprzedaży. Przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co nas wyróżnia?

 wsparcie kształcenia platformą edukacyjną Cloud A

 możliwość uzyskania dyplomu amerykańskiego

 praktyki w renomowanych firmach

 kursy rozszerzające program studiów

 efektywną naukę w niewielkich grupach ćwiczeniowych

 student traktowany jest jak partner

Studia podyplomowe

 

 

Aktualna oferta:

 1. Oligofrenopedagogika (Dyplom GWSP)
 2. Logopedia (Dyplom GWSP)
 3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Dyplom WSB-NLU)
 4. Zarządzanie oświatą (Dyplom WSB-NLU)
 5. Kadry i płace w przedsiębiorstwie (Dyplom GWSP)
 6. Rachunkowość i podatki (Dyplom WSB-NLU)
 7.  Zarządzanie BHP (Dyplom WSB-NLU)

 

Uwaga!

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

 W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

Rekrutacja

 Zarejestruj się online klikając na poniższy przycisk "Złóż podanie" 

Wyślij wydrukowanie podanie oraz wymagane dokumenty pocztą na adres wybranej Uczelni:

Biuro Rekrutacji GWSP 

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37

 

Biuro Rekrutacji WSB-NLU

33-300 Nowy  Sącz, ul. Zielona 27

 

- podanie; 

- kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);

- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

- 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm); 

- kserokopia dowodu tożsamości;

 - potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (absolwenci WSB - NLU i uczelni partnerskich 0 zł);

- potwierdzenie uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego; 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie).

 
Opłaty:
 
Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia:
300 zł (Uwaga - promocja - 0 zł do 31.07.2016, 200 zł do 31.08.2016), dla absolwentów WSB-NLU i uczelni partnerskich - 0zł
 
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie - 4480 zł / rok (10 rat x 448 zł)
 
Opłata za seminarium - 600 zł (na ostatnim roku studiów)
Opłata za dyplom - 60 zł
 
Numer konta
WSB-NLU:  70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
GWSP:  69 1050 1230 1000 0022 9577 0206
 

Złóż podanie

Kontakt

GWSP - Kontakt

e-mail: dziekanat@gwsp.gliwice.pl

tel.:32 46 12 132 

Biuro ośrodka w Chrzanowie

 32-500 Chrzanów, ul Janiny Woynarowskiej 1

 tel. 32 623 24 26

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 16:00

pokój nr 16, piętro I

WSB-NLU kontakt

e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

tel.: 18 44 99 102